ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
"เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7 
(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN #7)
หัวข้อการนำเสนอ:
1. พิทักษ์ บูรณะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก:

งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน;
  การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  การหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน การหยุดยั้ง การสูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพ  การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ
2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล:
งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน;
  การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลและทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาพลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:
งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน;
  การเข้าถึงการพัฒนาพลังงานที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย  รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
 
<-- เว็บไซต์เดิม --- คลิกที่นี่ -->

สำนักงานเครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th