Untitled Document
ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(ค้างคาว)
 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 
สัตว์เลื้อยคลาน
นก(Bird)

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ออกแบบและรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจศึกษาวิจัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น และการวิจัยต่อยอดในอนาคต หากท่านไม่เลือกพื้นที่ศึกษา ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่นำเสนอ ดังนี้

1. ฐานข้อมูลความหลากหลายของพืช
2. ฐานข้อมูลความหลากหลายของสัตว์
   2.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
   2.2 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(ค้างคาว)
   2.3 สัตว์เลื้ยคลาน
   2.4 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
   2.5 นก (Bird)


สืบค้นหาพืช :
สืบค้นหาสัตว์ป่า:
  ทั้งหมด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ค้างคาว นก
   

 


จัดทำโดย
เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (ประเทศไทย)
ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th