Untitled Document
ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(ค้างคาว)
 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
 
สัตว์เลื้อยคลาน
นก(Bird)
ความหลากหลายของสัตว์ป่าเมืองไทย
 
 
 
   
   
เลียงผาเหนือ Southwest China Serow
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Capricornis milneedwardsii   David, 1869 CAPRMI
 
Class : MAMMALIA   Linnaeus, 1758
   Order : ARTIODACTYLA ()
      Family : BOVIDAE   
Type of Location :
  China, Sichuan, Moupin(Baoxing)
การกระจาย(ไทย) :
  เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคกลางและภาคใต้ตอนล่าง
  ในอดีตจัดเป็นชนิดย่อยหนึ่งของเลียงผาใต้ Capricornis sumatraensis
ลักษณะเฉพาะ :
ภาพประกอบ :
ที่มาของข้อมูล


จัดทำโดย
เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ (ประเทศไทย)
ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th