Untitled Page
 ข่าวประชาสัมพันธ์ :
Untitled Document
 

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

"เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7 

(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN #7)"


หัวข้อการนำเสนอ:

1. พิทักษ์ บูรณะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก:

   งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

                              การหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

                      การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ

2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล:

    งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

             การนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลและทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาพลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:

    งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การเข้าถึงการพัฒนาพลังงานที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย 

                                   รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ


สนใจนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย หรือโปสเตอร์)

โดยส่งบทความวิจัยในรูปของบทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)

ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ที่ E-mail: dokrak.m@ku.ac.th หรือ ffornmp@ku.ac.th

(สำหรับผู้ที่ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) 

จะได้รับการพิจารณาและตีพิมพ์ใน "วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย")

[ มีเอกสารแนบ.. คลิกที่นี่ ... ]
เอกสารการประชุม T-FERN#7 -- Download --
คลิกดูรายละเอียด.. ที่นี่ ...
 
 
รูปแบบเอกสารบทคัดย่อแบบขยาย (Extended Abstract)
ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อแบบขยาย (extended abstract) ในการประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7 [ มีเอกสารแนบ.. คลิกที่นี่ ... ]
คลิกดูรายละเอียด.. ที่นี่ ...
 
 
ดาวน์โหลด เอกสารการประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 6  
รายงานการประชุมสืบเนื่อง (proceedings) การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 6 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 
(บทความที่ 1-10)
[ มีเอกสารแนบ.. คลิกที่นี่ ... ]
คลิกดูรายละเอียด.. ที่นี่ ...
 
 สาระความรู้ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ :
ความสำคัญและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ
    พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวเป็นลำดับที่ 110 มีผลบังคับตั้งแต่ วัน

       
สำนักงานเครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th