Untitled Page
Untitled Document
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

"เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 7 

(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN #7)"


หัวข้อการนำเสนอ:

1. พิทักษ์ บูรณะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก:

   งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

                              การหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

                      การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ

2. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล:

    งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

             การนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลและทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาพลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:

    งานวิจัยนิเวศวิทยาด้าน; การเข้าถึงการพัฒนาพลังงานที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย 

                                   รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ


สนใจนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย หรือโปสเตอร์)

โดยส่งบทความวิจัยในรูปของบทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)

ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ที่ E-mail: dokrak.m@ku.ac.th หรือ ffornmp@ku.ac.th

(สำหรับผู้ที่ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) 

จะได้รับการพิจารณาและตีพิมพ์ใน "วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย")

[ มีเอกสารแนบ.. คลิกที่นี่ ... ]
เอกสารการประชุม T-FERN#7

       
สำนักงานเครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th