Untitled Page
สาระความรู้ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ :
 
ความสำคัญและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ

    พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวเป็นลำดับที่ 110 มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 13 กันยายน 2541 เป็นต้นมา ซึ่งมีกรแบ่งระดับของความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ออกตามระดับความสำคัญ เช่น สำคัญระดับท้องถิ่น สำคัญระดับชาติ สำคัญระดับนานาชาติ ส่วน Ramsar sites ก็คือพื้นที่ที่ถูกประกาศให้ว่ามีความสำคัญระหว่างประเทศ ซึ่ง พื้นที่แห่งแรก คือ พื้นที่ชุ่มน้ำควนขี้เสียน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

    คุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้แก่ การเป๋นแหล่งน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำใน น้ำท่า ป้องกันน้ำเค็มบุกรุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของชายฝั่ง ดักจับตะกอนและแร่ธาตุ ดักจับและดูดซับสารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรและผลิตที่มนุษย์สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม เป็นแหล่งรวมพันธุ์พืช - สัตว์ มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สำคัญในห่วงโซ่อาหาร ความสำคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและเป็นแหล่งวิจัยทางธรรมชาติ 
โดย ดร.สุเทพ จันทร์เขียว


 
สำนักงานเครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th