Untitled Page
ลำดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง
ปี พ.ศ.
1
Dokrak Marod, Veerasak Neumrat, Samroeng Panuthai,Tanaka Hiroshi and Pongsak Sahunalu
2005
2
วีรญา บุญเตี้ย และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์
4
Trias-Blasi, A, J. A. N. Parnell, K. Chayamarit and A. Teerawatananon
2011
5
Teerawatananon, A, S. W. L. Jacobs, and T. R. Hodkinson
2011
6
Teerawatananon, A, S. Sungkaew and T. R. Hodkinson
2011
8
Teerawatananon, A, S. Sungkaew, V. Boontia and T. R. Hodkinson
2010
9
Teerawatananon, A., S. Sungkaew and T. R. Hodkinson
10
Teerawatananon, A
11
Sungkaew S. and A. Teerawatananon
12
Teerawatananon, A. and T. R. Hodkinson
13
Sungkaew, S., A. Teerawatananon, J. Parnell, C. Stapleton, and T. Hodkinson
14
Sungkaew, S., A. Teerawatananon, J. Parnell, S. Dransfield, C. Stapleton, and T. Hodkinson
15
Sungkaew, S., A. Teerawatananon, W. Korawat, and T. Hodkinson
16
Sungkaew S., A. Teerawatananon, K. Jindawong and B. Thaiutsa
17
Marod, Dokrak, Kutintara, Utis, Yarwudhi, Chanchai, Tanaka, Hiroshi & Nakashizuka, Tohru
1999
18
Dokrak MAROD, Utis KUTINTARA, Hiroshi TANAKA and Tohru NAKASHIZUKA
2004
19
Dokrak MAROD, Utis KUTINTARA, Hiroshi TANAKA and Tohru NAKASHIZUKA
2002
20
Masamichi TAKAHASHI, Keizo HIRAI, Pitayakon LIMTONG, Chaveevan LEAUNGVUTIVIROG, Songtam SUKSAWANG, Samroeng PANUTHAI, Somchai ANUSONTPORNPERM and Dokrak MAROD
2009
21
Masamichi TAKAHASHI, Hitomi FURUSAWA, Pitayakon LIMTONG, Vanlada Sunanthapongsuk, Dokrak MAROD and Samroeng PANUTHAI
2007
22
Pongsatorn PUANGSOMBAT, Uthaiwan SANGWANIT and Dokrak MAROD
2010
23
Dokrak MAROD, Piya PINYO, Prateep DUENGKAE and Tanaka HIROSHI
2010
24
อริษา โต่นวุธ และดอกรัก มารอด
2551
25
Dokrak Marod, Prateep Duengkae, Utis Kutintara, Sarawood Sungkaew, Chongrak Wachrinrat, Lamthai Asanok and Narongchai Klomwattanakul
2012
26
Masamichi Takahashi, Dokrak Marod, Samreong Panuthai and Keizo Hirai
2012
27
จุติชัย ด้วงลำพันธ์1 เยาวนิตย์ ธาราฉาย1 เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง1 ศิริชัย หงษ์วิทยากร1 และ ปรัชมาศ ลัญชานนท์1
2555
54
ไอศูรย์ รินคำ, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล, วิวัฒน์ หวังเจริญ
2555
28
ทรงธรรม สุขสว่าง, ธรรมนูญ เต็มไชย, ชัยยงค์ บัวบาน,คมเชษฐา จรุงพันธ์,สรรเสริญ ทองสมนึก, พธวัช เฉลิมวงศ์,ชัยณรงค์ เรืองทอง,ศุภพร เปรมปรีดิ์,ปรารพ แปลงงาน, หทัยรัตน์ นุกูล
2555
29
ธรรมนูญ เต็มไชย และ ทรงธรรม สุขสว่าง
2555
30
Kriangsak Sri-ngernyuang, Kwanchai Chai-Udom, Witchaphart Sungpalee, Mamoru Kanzaki, Akira Itoh
2555
31
ธนา โชคพระสมบัติ, กอบศักดิ์ วันธงไชย,ดอกรัก มารอด
2555
32
Oranut Ninkhet, Benjawan Kumros, Kobsak Wanthongchai, Chongrak Wacharinrat, Sapit Diloksumpun
2555
33
ดาบตำรวจ ธีรกานต์ เทพขาว, วิชญ์ภาส สังพาลี, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2555
34
กอบศักดิ์ วันธงไชย, วรเดช ตะรุสะดำรงค์เดช, ขวัญชัย ชินวงษ์
2555
35
สุระ พัฒนเกียรติ และ ปรัช กองสมบัติ
2555
36
สำเริง ปานอุทัย, สมชาย อ่อนอาษา, บุญมา ดีแสง,ดอกรัก มารอด
2555
37
ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว, สุนทร คำยอง, นิวัติ อนงค์รักษ์
2555
38
จักรพงษ์ ไชยวงศ์, สุนทร คำยอง, นิวัติ อนงค์รักษ์, ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์, สุภาพ ปารมี
2555
39
ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, สุนทร คำยอง, นิวัติ อนงค์รักษ์, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
2555
40
ต่อลาภ คำโย, สถิตย์ ถิ่นกำแพง, สำเริง ปานอุทัย, Hiroshi Tanaka, ดอกรัก มารอด
2555
41
ดอกรัก มารอด, ไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย, สถิตย์ ถิ่นกำแพง, แหลมไทย อาษานอก
2555
42
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, อนุชา ทะรา, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ดอกรัก มารอด, มณฑล จำเริญพฤกษ์
2555
43
สุธีระ เหิมฮึก, ประทีป ด้วงแค, สราวุธ สังข์แก้ว, แหลมไทย อาษานอก, สถิตย์ ถิ่นกำแพง, ดอกรัก มารอด
2555
44
กิจจา บุญศรี , จงรัก วัชรินทร์รัตน์
2555
45
อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์, สมชาย นองเนือง, พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ, สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล
2555
46
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล, อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์, พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ, สมชาย นองเนือง
2555
47
สมชาย นองเนือง, อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์, สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล, พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ
2555
48
ฑีฆา โยธาภักดี, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ, ลักษวรรณ หอศิลป์
2555
49
Sukanya Chaipong, Chongrak Wachrinrat
2555
50
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ, ปฏิสันถาร โรจนกุล
2555
51
นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, วิชญ์ภาส สังพาลี
2555
52
สันติ วัฒฐานะ
2555
53
วรรณา มังกิตะ, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
2555
55
วียะวัฒน์ ใจตรง
2555
56
วัฒนชัย ตาเสน, สาวิตรี มาไลยพันธุ์
2555
57
Prasithdi Wongbhrom
2555
58
พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ, แทนวุธธา ไทยสันทัด, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, เยาวนิตย์ ธาราฉาย
2555
59
จุติชัย ด้วงลำพันธ์, เยาวนิตย์ ธาราฉาย, เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ศิริชัย หงษ์วิทยากร, ปรัชมาศ ลัญชานนท์
2555
60
รักษา สุนินทบูรณ์
2555
61
Atsushi Ishida, Phanumard Ladpala, Dokrak Marod
2013
62
Takahisa Maeda, Samreong Panuthai, Atsushi Ishida, Minaco Adachi, Taksin Artchawakom, Minoru Gamo
2013
63
Montathip SOMMEECHAI, Chongrak WACHRINRAT
2013
64
Tanaka, H. , Marod, D., Kutintara, U., Panuthai, S., Hirai, K., Takahashi, M., Saito, T., Nakashizuka, T., Sato, T.
2013
65
Tomoya Inada, Mamoru Kanzaki, Widyatno Ano, Ronggo Sadono , Suryo Hardininoto
2013
66
Dokrak Marod, Utis Kutintara, Torlarp Kamyo,Hiroshi Tanaka, Masamichi Takahashi , Shigeo Kobayashi,Tohru Nakashizuka
2013
67
Saitoh, T.1, Marod, D., Tanaka H., Sato, T.
2013
68
Abd Rahman bin Kassim
2013
69
Yongyut Trisurat1 and Risto Kalliola
2013
70
Keizo Hirai , Masamichi Takahashi, Pitayakorn Limtong, Songtam Sukusawang, Junpei Toriyama, Yoshiyuki Kiyono,Tamotsu Sato
2013
71
Sapit Diloksumpun, Samreong Panuthai, Chatuphon Suansawan, Takahisa Maeda
2013
72
Wanthongchai, K. , Kooha, P., Chirat, S., Meesuk, K.
2013
73
Aingorn Chaiyes, Prateep Duengkae, Yodchaiy Chuaynkern , Nantachai Pongpattananurak
2013
74
Torlarp Kamyo, Dokrak Marod, Sura Pattanakiat
2013
75
SamreongPanuthai, SomchaiOrarsa, BoonmaDeesaeng, Dokrak Marod
2013
76
Hiroko Kurokawa, Masahiro Aiba, Tohru Nakashizuka
2013
77
Lamthai Asanok, Dokrak Marod, Prateep Duengkae, Umpron Pranmongkol, Hiroko Kurokawa, Masahiro Aiba, Masatoshi Katabuchi, Tohru Nakashizuka
2013
78
Sarawood Sungkaew, Teerawat Tanunthaisong, Atchara Teerawatananon, Dokrak Marod
2013
สำนักงานเครือข่ายการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
dokrak.m@ku.ac.th